1400/5/13 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1398/12/15    

چهارمضراب

سنتور سیاوش آریامنش ، تنبک سعید حسین پور
چهارمضراب

سنتور سیاوش آریامنش ، تنبک سعید حسین پور

 

در این آلبوم ده چهارمضراب از آثار سیاوش آریامنش در دستگاه ها و آواز های مختلف موسیقی ایرانی اجرا گردیده است.

 

ناشر: راوی آذی کیمیاتبلیغات