1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1397/10/11    

انتشار ردیف آوازی به روایت محمود کریمی برای ساز نی

ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی با آوانویسی برای ساز نی به کوشش سیامک جهانگیری منتشر شد.
 انتشار ردیف آوازی به روایت محمود کریمی برای ساز نی

ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی با آوانویسی برای ساز نی به کوشش سیامک جهانگیری منتشر شد.


به گزارش سایت خانه موسیقی، ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی مختص دستگاه های دستگاه ماهور، راست‌پنجگاه، سه‌گاه و چهارگاه با آوانویسی برای ساز نی به هممراه دو لوح فشرده به کوشش سیامک جهانگیری منتشر شد.

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم: نی یکی از نزدیک‌ترین سازها به حنجره ی انسان است و شاید از این بابت اجرای آواز یا ردیف آوازی برای این ساز مناسب تر باشد. به همین خاطر، این مجموعه برای ساز نی آوانویسی و اجرا شده است.

 

او می افزاید:‌آنچه در آوانویسی‌ها برای این ساز مدّ نظر بوده، اجرای چپ کوک دستگاه ماهور،راست‌پنجگاه، سه‌گاه و چهارگاه است زیرا در اجرای چپ کوک با این ساز، توالی حرکت نغمگی از گستره‌ی صوتی بم به زیر است و نسبت به اجرای راست کوک‌ها، در این ساز بهتر قابل اجراست.

 

ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی توسط نشر موسیقی ماهور منتشر شده است.
تبلیغات