1401/9/5 : شنبه
تاریخ ارسال : 1397/05/24    

سایه وار

مسعود شعاری(سه تار)، پژمان حدادی(تنبک)
سایه وار

سایه وار

آلبوم «سایه وار» به نوازندگی سه تار مسعود شعاری و همراهی تنبک پژمان حدادی منتشر شده است. این آلبوم شامل دو بخش ماهور با قطعات تکنوازی، پیشدر آمد، چهارمضراب، ضربی شکسته ، رنگ و بخش دوم سه گاه با قطعات صلح، جنگ، تکنوازی و رنگ است.

نشر نقطه تعریفتبلیغات