1401/9/10 : پنجشنبه
کد خبر : 100676
تاریخ ارسال : 1391/04/12    ساعت ارسال :

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی:

کانون نوازندگان موسیقی نواحی مستقل می شود

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی، در جلسه روز گذشته پیشنهاد کرد کانون نوازندگان سازهای محلی به طور مستقل و به عنوان زیر مجموعه این کانون قرار بگیرد.
کانون نوازندگان موسیقی نواحی مستقل می شود

هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی، در جلسه روز گذشته پیشنهاد کرد کانون نوازندگان سازهای محلی به طور مستقل و به عنوان زیر مجموعه این کانون قرار بگیرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی روز گذشته با حضور داریوش پیرنیاکان، زیدالله طلوعی، میرجعفر حیدری، کوثر علی شهبازی و ویدا روستا(بازرس کانون) تشکیل شد و مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با توجه به مشکلات و انتقاداتی که به حضور نوازندگان موسیقی نواحی در مجامع عمومی کانون نوازندگان موسیقی سنتی مطرح بود و به منظور برطرف کردن این مشکلات هیئت مدیره بعد از بحث و بررسی، این پیشنهاد را به تصویب رساندند تا در آینده نزدیک ، کانون نوازندگان ساز های محلی مستقل شده و به عنوان زیر مجموعه کانون نوازندگان سنتی قرار بگیرد.

همچنین در این جلسه تاکید شد تا مراحل تغییر و منفک شدن کانون نوازندگان موسیقی نواحی از نوازندگان موسیقی سنتی از جمله تنظیم آئین نامه انتخابات این کانون، برگزاری مجمع عمومی و دیگر موارد مختلف آن پس از بررسی و مطابقت با اساسنامه و تنظیم مسائل حقوقی، بعد از تائید هیئت مدیره اصلی اجرایی شود.

همچنین دراین جلسه تعدادی از پرونده های متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی سوابق هنری متقاضیان، به عضویت خانه در آمدند.تبلیغات