1401/11/14 : جمعه
کد خبر : 100500
تاریخ ارسال : 1390/12/02    ساعت ارسال :

در شانزدهمین جلسه کانون/

پرونده های رسیده به کانون مدرسان بررسی شد

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان بیمه و عضویت بررسی گردید.
پرونده های رسیده به کانون مدرسان بررسی شد

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان بیمه و عضویت بررسی گردید.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور مصطفی کمال پورتراب، داود گنجه ای، محمد سریر، آذر هاشمی و انوش جهانشاهی(بازرس) تشکیل شد و 8 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون پس از مطالعه پرونده و سوابق متقاضیان، 4 نفر را به عنوان وابسته یک و 4 نفر را نیز وابسته دو تعیین سطح کردند.

لازم به توضیح است، با بررسی پرونده های فوق دیگر پرونده ای در سال جاری باقی نماند و با نظر هیئت مدیره کانون جلسه بعدی به سال آینده موکول شد.تبلیغات