1401/11/14 : جمعه
کد خبر : 100483
تاریخ ارسال : 1390/11/11    ساعت ارسال :

پرونده های رسیده به کانون مدرسان بررسی شد

در جلسه اخیر هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده های رسیده به کانون مدرسان بررسی شد

در جلسه اخیر هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور مصطفی کمال پورتراب، داود گنجه ای، محمد سریر و آذر هاشمی از اعضای هیئت مدیره کانون مدرسان در ساختمان صبا تشکیل شد و 7 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پس از بررسی پرونده ها 3 نفر بعنوان وابسته دو شناخته شدند و یک نفر نیز برای حضور در جلسه آینده دعوت شد. همچنین سه نفر دیگر بعنوان عضو دوستدار معرفی شدند.تبلیغات