1401/11/17 : دوشنبه
تاریخ ارسال : 1401/08/29    

با برگزاری مجمع عمومی سالیانه خانه موسیقی ایران

آذز هاشمی به عنوان بازرس خانه موسیقی ایران انتخاب شد.

با برگزاری مجمع عمومی سالیانه خانه موسیقی ایران خانم آذر هاشمی با حداکثر آرا به عنوان بازرس خانه موسیقی ایران انتخاب شد.
آذز هاشمی به عنوان بازرس خانه موسیقی ایران انتخاب شد.

 

 

با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی سالیانه خانه موسیقی ایران خانم آذر هاشمی به عنوان بازرس خانه موسیقی ایران انتخاب شد.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، روز یکشنبه 29 آبان ماه با حضور اعضا هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی ایران برنامه انتخاب بازرس خانه موسیقی ایران برگزار شد و آذر هاشمی که در یک سال گذشته به عنوان بازرس فعالیت داشت بار دیگر و با رای اعضا هیت مدیره کانون ها در این سمت ابقا شد.

محمدرضا صفی، مجتبی نوابی و آذر هاشمی سه کاندید اعلام شده در این انتخابات بودند که در نهایت از 48 رای اخذ شده آذر هاشمی با  28 رای را به مدت یک سال به عنوان بازرس در خانه موسیقی ایران فعالیت خواهد کرد.تبلیغات