1400/11/9 : شنبه
تاریخ ارسال : 1400/09/06    

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی ایران در آذرماه سال جاری برگزار می شود.
برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی منتشر شد

جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره های کانون های مختلف، نخستین جلسات هیئت مدیره های جدید کانون های تخصصی از آذرماه سال جاری برگزار و پرونده عضویت متقاضیان بررسی می شود.

 

برنامه جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی به شرح زیر است:

كانون

روز

تاريخ

محل

خوانندگان کلاسیک

شنبه

13/09/1400

ساختمان شماره 1

پژوهشگران

یکشنبه

14/09/1400

ساختمان شماره 1

صدابرداران

دوشنبه

15/09/1400

ساختمان شماره 1

مدرسان

سه شنبه

16/09/1400

ساختمان شماره 1

سازندگان ساز

چهارشنبه

17/09/1400

ساختمان شماره 1

خوانندگان سنتی

شنبه

20/09/1400

ساختمان شماره 1

نوازندگان ایرانی

یکشنبه

21/09/1400

ساختمان شماره 1

نوازندگان کلاسیک

دوشنبه

22/09/1400

ساختمان شماره 1

ناشران

سه شنبه

23/09/1400

ساختمان شماره 1

آهنگسازان

چهارشنبه

24/09/1400

ساختمان شماره 1

 تبلیغات