1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1399/05/15    

این سو، آنسو

نی: مسعود جاهد تار و سه تار: فاروق آزادیان
این سو، آنسو

نی: مسعود جاهد
تار و سه تار: فاروق آزادیان


این اثر شامل 7 قطعه با عناوین رنگ ابوعطا(ساخته حسن کسایی)، پیشدرآمد دشتی(ساخته رضا محجوبی)، تمرین دشتی(ساخته ابوالحسن صبا)، پیش درآمد ماهور، رنگ ماهور(ساخته درویش خان)، رنگ دشتی(ساخته حبیب سماعی) و زرد ملیجه، درقفس (ساخته ابوالحسن صبا) است که با نی مسعود جاهد، تار و سه تار فاروق آزادیان و تنظیم محمد نصرتی در قالب یک آلبوم به بازار عرضه شده است.

نشر خورشید آهنگ پارسی

تبلیغات