1401/7/7 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1399/04/24    

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

اعضای خانه موسیقی می توانند با مطالعه آئین نامه و رعایت شرایط ذکر شده در آن در انتخابات شرکت کنند.
آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

اعضای خانه موسیقی می توانند با مطالعه آئین نامه و رعایت شرایط ذکر شده در آن در انتخابات شرکت کنند.

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی به شرح زیر است:

 

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

 

الف: مجمع عمومی کانون های تخصصی

 

ماده 1:

تشکیل مجمع عمومی عادی کانون‌های تخصصی به دعوت هیئت مدیره هر یک از کانونها  و از طریق اعلان عمومی دستور جلسه و زمان و مکان برگزاری صورت می گیرد.

 

ماده2:

دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با درج دعوتنامه در یک روزنامه کثیر الانتشار و سایت خانه موسیقی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی الزامی است.

 

ماده3:

تمامی اعضای کانون های تخصصی برای شرکت در مجمع عمومی کانون متبوع خود دعوت می‌شوند. مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

 

تبصره یک: چنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به حدنصاب نرسد، هیات مدیره در همان جلسه موعد برگزاری نوبت دوم را از 15 الی 30 روز بعد تعیین می‌نمایند.

 

تبصره دو:  اعضایی که نسبت به تمدید کارت عضویت خود و یا پرداخت حق عضویت سالانه اقدام نکرده‌اند حق شرکت در مجمع عمومی  و انتخابات را ندارند. عوامل اجرایی موظف هستند از ورود این افراد به محل برگزاری مجمع عمومی جلوگیری نمایند.

 

ماده4:

در مجمع عمومی عادی، هیئت مدیره کانون تخصصی جلسه را اداره می نماید ولی چنانچه انتخاب هیئت مدیره در دستور مجمع باشد، در اینصورت رئیس هیئت مدیره کانون تخصصی گزارش فعالیت کانون را ارائه نموده و سپس استعفای جمعی هیئت مدیره را اعلام می کند. سپس  از میان اعضای حاضر در مجمع، هیات رئیسه سنی ( یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی) انتخاب و رای‌گیری به صورت مخفی انجام می گیرد.

 

تبصره : در تمامی مجامع عمومی که جهت انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار می‌شود حضور بازرس خانه موسیقی الزامی است. در صورت عدم امکان شرکت بازرس ، یکی از اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی (که عضو آن کانون نباشد) به عنوان ناظر در مجمع عمومی حضور خواهد یافت.

 

 ماده5 :

اعضایی که قصد نامزدی در انتخابات هیات مدیره کانون های تخصصی را دارند باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع،  نامزدی خود در انتخابات را به هیات مدیره کانون اعلام نمایند

 

 

 

 

ماده 6:

انتخاب اعضای هیئت مدیره های کانون های تخصصی از میان اعضای پیوسته صورت می گیرد و دارنده بالاترین راٌی، رئیس و نفر بعد نائب رئیس هیئت مدیره خواهند بود.در صورت عدم پذیرش دارنده بالاترین رای ،رییس کانون از طریق رای گیری در بین اعضای هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.

تبصره : در صورت تساوی بالاترین رأی بین دو نفر از اعضای انتخاب شده ریاست کانون برای هر کدام، براساس حروف الفبا دو ساله خواهد بود.

 

ماده7:

اعضایی که به هر دلیل نمی توانند در مجمع حضور یابند می تواند حق راٌی خود را کتباً به یکی از اعضای کانون محول کنند. هرعضو می تواند حداکثر یک وکالت دریافت نماید که در زمان ورود به مجمع باید آن را تحویل بازرس نماید.

 

تبصره: کلیه اعضایی که قصد دارند با وکالت کتبی از جانب دیگری در جلسه مجمع شرکت نمایند، موظفند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری مجمع با همراه داشتن اصل برگه اعطای وکالت و کپی کارت عضویت خود و موکل به واحد عضویت خانه موسیقی مراجعه نموده و نسبت به اخذ تائیدیه کتبی احراز وکالت اقدام نمایند.

 

ماده8:

اشخاصی که فاقد کارت عضویت معتبر باشند ، تحت هیچ عنوان حق نامزدی و یا شرکت در انتخابات و حضور در مجمع عمومی را ندارند.

تبصره: اعضای پیوسته ای که قصد نامزدی در انتخابات هیات مدیره کانون های تخصصی را دارند باید حداقل یکسال قبل از برگزاری مجمع عمومی ،  به عضویت کانون مربوطه درآمده باشند .

 

 

ماده9:

اعضای هیئت مدیره کانونهای تخصصی نمی توانند همزمان عضو هیئت مدیره دو کانون تخصصی باشند.

 

ماده10:

هیئت مدیره کانونهای تخصصی به مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

 

ماده11:

انتخاب بازرس از میان داوطلبان پیوسته و وابسته یک (وابسته یک فقط در انتخاب کانون های تخصصی) با راٌی مخفی و توسط مجمع عمومی صورت می گیرد. دارنده بالاترین راٌی بازرس اصلی و نفر بعد بازرس علی البدل می باشد.

 

تبصره : در صورت تساوی رأی مطابق تبصره ماده 6 عمل خواهد شد .

 

 

ماده12:

بازرسان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد ایشان برای دوره های بعد بلامانع می‌باشد.

 

 

ب. مجمع عمومی خانه موسیقی (هیئت مدیره مرکزی)

 

 

ماده 13 :

به استناد ماده6 اساسنامه خانه موسیقی، مجمع عمومی عادی خانه موسیقی که متشکل از پنج نفر از اعضای هیئت رئیسه کانون های تخصصی و حرفه ای مختلف فعال در خانه موسیقی می‌باشد حداقل یک بار در سال بنا بر دعوت هیئت مدیره خانه موسیقی یا بازرس و یا یک سوم اعضاء مجمع حداکثر پانزده روز پس از ارسال دعوتنامه تشکیل می گردد .

 

ماده 14 :

به منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس لازم است هیئت مدیره خانه موسیقی یک ماه قبل از برگزاری انتخابات کتبا از تمام کانون های تخصصی فعال در خانه موسیقی تقاضا نماید تا کاندیدهای خود را تعیین و حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی کتبا به اطلاع هیئت مدیره برسانند .

 

ماده 15 :

هر کاندیدا 5 دقیقه فرصت خواهد داشت در مقابل مجمع عمومی خود را معرفی نموده و به ایراد نظرات و برنامه‌های خود برای اداره خانه موسیقی بپردازد. ترتیب سخنرانی افراد بر اساس حروف الفبا خواهد بود.

 

ماده 16 :

 تشکیل و اداره مجمع عمومی تا رسمیت پیداکردن مجمع  بر عهده هیئت مدیره خانه موسیقی است .

 

ماده 17 :

برای انتخاب هیئت مدیره جدید، پس از به رسمیت رسیدن مجمع عمومی و آمادگی برای  انتخابات لازم است رئیس هیئت مدیره استعفای جمعی هیئت مدیره را اعلام نموده و اداره جلسه را به هیات رئیسه سنی که از میان شرکت کنندگان در مجمع عمومی برگزیده می‌شوند بسپارد .

 

ماده 18 :

رای گیری به صورت مخفی است و رای دهندگان برای انتخاب هیئت مدیره می توانند به تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره ( 7 نفر ) اسامی مورد نظر را در برگه های رای بنویسند. برگه های رای باید به صورت چاپی و ممهور به مهر خانه موسیقی ایران باشند.

 

اعضایی که به هر دلیل نمی توانند در مجمع حضور یابند می تواند حق راٌی خود را کتباً به یکی از اعضای کانون محول کنند. هرعضو می تواند با رعایت مفاد تبصره ماده 7 این آئین نامه تنها یک وکالت دریافت نماید که در زمان ورود به مجمع باید آن را تحویل بازرس نماید.

 

تبصره یک : چنانچه اسامی بیش از هفت نفر در برگه های انتخاب هیئت مدیره نوشته شود اسامی بعداز نفر هفتم باطل بوده و محاسبه نمی شود .

 

تبصره دو : چنانچه نام کاندیداها بیش از یکبار در هر برگه رای نوشته شده باشد فقط یکبار محاسبه می گردد.

 

ماده 19 :

آرای شرکت کنندگان در مجمع عمومی توسط منشی جلسه جمع آوری و شمارش شده و پس از تایید تعداد برگه ها با تعداد رای دهندگان به رئیس سنی جلسه تحویل می گردد .

 

ماده 20 :

آراء ماخوذه توسط رئیس سنی جلسه قرائت ، توسط نایب رئیس کنترل و توسط دبیر جلسه ثبت می گردد.

 

ماده 21:

هفت نفر اول که حائز بالاترین تعداد راٌی باشند به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین می گردند.

 

تبصره : در صورتی که تساوی آرای دو یا چند نفر موجب شود که انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره ممکن نگردد، انتخاب در دور دوم برای تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل  میان دارندگان آرای مساوی برگزار خواهد شد.

 

ماده 22:

برای انتخاب بازرسان، اعضای دارای حق رای ازمیان کاندیداها نام یک نفر را در برگه های راٌی می‌نویسند که پس از شمارش آراء برطبق موارد فوق‌الذکر ، دارنده بالاترین راٌی به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل تعیین می شوند. در صورت تساوی آرا از قاعده تبصره ماده 22 تبعیت خواهد شد.

 

ماده 23:

صورتجلسه مجمع عمومی که توسط دبیر مجمع نوشته شده و به امضای تمامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی می رسد، توسط رئیس سنی جلسه تحویل هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی می گردد.

 

این آئین نامه در 2 فصل و 23 ماده و 10 تبصره در تاریخ 20 دی ماه 1394  به تصویب هیات مدیره خانه موسیقی رسیده و از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشد.

 



تبلیغات