ابوالحسن اقبال آذر ( اقبال سلطان ) - خواننده و ردیف دان - ( تولد 1242 –درگذشت 3 اسفند 1350)

ابوالحسن اقبال آذر ( اقبال سلطان ) - خواننده و ردیف دان - ( تولد 1242 –درگذشت 3 اسفند 1350)