1401/9/10 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1551731400    

مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی - اسفند 97

عکس: مجید نیکنفس
مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی -  اسفند 97

تبلیغات