1398/12/9 : جمعه
تاریخ ارسال : 1397/12/14    

مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی - اسفند 97

عکس: مجید نیکنفس
مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی -  اسفند 97

تبلیغات