1399/8/7 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1397/12/14    

مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی - اسفند 97

عکس: مجید نیکنفس
مراسم رونمایی از کتاب «زیر گنبد مینا» اثر استاد فرهاد فخرالدینی -  اسفند 97

تبلیغات