1399/3/9 : جمعه
تاریخ ارسال : 1397/11/07    

سومین جلسه «نقد نقد در موسیقی ایران» - بهمن 97 - خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
 سومین جلسه «نقد نقد در موسیقی ایران» - بهمن 97 - خانه هنرمندان

تبلیغات