1401/11/12 : چهارشنبه
تاریخ ارسال : 1542918600    

دومین جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- آذرماه 97- خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
دومین جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- آذرماه 97- خانه هنرمندان

تبلیغات