1398/5/27 : یکشنبه
تاریخ ارسال : 1397/09/02    

دومین جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- آذرماه 97- خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
دومین جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- آذرماه 97- خانه هنرمندان

تبلیغات