1398/3/2 : پنجشنبه
تاریخ ارسال : 1397/07/07    

جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- مهر 97 - خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- مهر 97 - خانه هنرمندان

تبلیغات