1400/1/31 : سه شنبه
تاریخ ارسال : 1348/10/11    

اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

بامداد جمعه 18 مهر - بهشت زهرا عکس: مجید نیک نفس
اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

تبلیغات