در جلسه ای با حضور مدیرعامل و مشاوران/

مسائل و مشکلات اعضای کانون سازندگان ساز بررسی شد

جمعه 26 خرداد 1391
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مسائل و مشکلات اعضای کانون سازندگان ساز بررسی شد

مسائل و مشکلات اعضای کانون سازندگان ساز از جمله پرونده متقاضیان عضویت در این کانون در جلسه ای با حضور مدیرعامل خانه و سه تن از مشاوران وی بررسی شد.

به گزارش سایت خانه، این جلسه روز چهارشنبه با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موسیقی) و یوسف پوریا، بیاض امیرعطایی و فرمان مرادی(مشاوران مدیرعامل) در ساختمان فاطمی تشکیل شد وبعد از بحث و بررسی مشکلات این کانون پرونده های رسیده به کانون سازندگان ساز نیز بررسی شد.

در این جلسه پرونده 77 متقاضی بیمه و عضویت که معطل مانده بود، مورد بررسی قرار گرفت که 20 نفر از این تعداد تعیین سطح شدند و مقرر شد از 57 نفر نیز جهت پذیرش عضویت آزمون بعمل آید.

لازم به توضیح است، به علت بروز مسائل و مشکلات پیش آمده از سوی هیئت مدیره کانون سازندگان ساز و عدم تمکین این هیئت از قوانین و مصوبات موجود با تصویب هیئت مدیره مقرر شد مسائل و امور کانون سازندگان ساز توسط مدیرعامل و با استفاده از مشاوران متخصص در این زمینه انجام پذیرد.

جلسات بعدی این کارگروه تخصصی با توجه به تعداد متقاضیان و مسائل موجود به تناوب برگزار خواهد شد.print