نت نوشته های امیر ناصر افتتاح

چهارشنبه 14 مهر 1395، 06:58
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

نت نوشته های امیر ناصر افتتاح به کوشش فریدون حلمی / گزینش و ویرایش: وحید فتائی

این کتاب در ابتدا در سال 79 به کوشش فریدون حلمی منتشر شده بود و اکنون با تلخیص و برگردان تمام علائم به کار رفته در کتاب منطبق با رسم الحط و علائم نت نویسی رایانه ای مجددا منتشر گردیده است. در لوح فشرده تصویری همراه کتاب تمامی درس ها توسط وحید فتائی اجرا گردیده تا به عنوان معیاری برای اجرای مطالب کتاب با صدا دهی و تنکین صحیح مورد استفاده قرار گیرد.

نشر خنیاگر


print