فریاد خزان

شنبه 15 اسفند 1394، 09:22
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

فریاد خزان جواد بطحایی

فریاد خزان، مجموعه قطعاتی برای سنتور 

این دومین کتاب از مجموعه آثار بی کلام جواد بطحایی، شامل ده قطعه در دستگاه شور و آواز افشاری راست کوک است. همچنین شش قطعه از پیش ساخته شده با آواز های ضربی نیز در این کتاب آورده شده است. 

نشر خنیاگر


print