آموزش ساز قانون 3

شنبه 3 ارديبهشت 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آموزش ساز قانون 3

ملیحه سعیدی

این کتاب در ادامه جلد اول و دوم روش آموزش ساز قانون است و با این هدف تالیف شده تا سیر تکاملی روش نوازندگی این ساز در ایران از ابتدا تا امروز را در برگیرد.

در دهه های گذشته ساخت ساز و پرده گردان ها و سبک نوازندگی این ساز منطبق با الگوهای ترکی و عربی بود، ولی در این سه جلد سعی شده این برای دور کردن سبک و تکنیک های قانون نوازی از روش عربی و برگردان آن به سبک ایرانی از ویژگی هایی خاص و ابداع علائم و نشانه های اجرایی برای این ساز استفاده شود تا ساز قانون در کنار دیگر ساز های ایرانی هویت اصلی خود را بازیابد.

جلد سوم روش آموزش ساز قانون تلاشی در جهت آموزش روش مند این ساز است و نتیجه چند دهه پژوهش و کسب تجربه و اطلاعات در زمینه ساز قانون را ارائه می دهد.

نشر مبنای خردprint