1401/11/14 : جمعه

عکس


جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (3) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (3) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

اجرا های موسیقی در جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران عکس:بهاره اسدی

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (2) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (2) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

تقدیر از چهره های پیشکسوت و برگزیدگان دوسالانه کتاب برتر در جشن خانه موسیقی عکس: بهاره اسدی

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (1) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران (1) - 6 بهمن 97- سالن ایوان شمس

حضور هنرمندان در جشن نوزدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران عکس: بهاره اسدی

تبلیغات