1401/9/10 : پنجشنبه

عکس


نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ

نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ

″نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ″ با حضور کارشناسان 28 تیرماه برگزار شد.

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

23 آبان 1400 - سالن استادجلیل شهناز خانه هنرمندان

تبلیغات