1400/11/9 : شنبه

عکس


مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

23 آبان 1400 - سالن استادجلیل شهناز خانه هنرمندان

حضور هنرمندان بر مزار استاد شجریان

حضور هنرمندان بر مزار استاد شجریان

19 مهر 1399 - / عکس مجید نیک نفس

مراسم خاکسپاری پیکر استاد محمدرضا شجریان

مراسم خاکسپاری پیکر استاد محمدرضا شجریان

صبح شنبه 19 مهر - مشهد - توس عکس مجید نیک نفس

اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

بامداد جمعه 18 مهر - بهشت زهرا عکس: مجید نیک نفس

تبلیغات