1400/1/28 : شنبه

کانون مدرسان


جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

بعد از ظهر امروز در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، بعد از ظهر امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت رسیدگی شد.

تبلیغات