1401/11/12 : چهارشنبه

کانون مدرسان


پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

در جلسه روز یکشنبه/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، ظهر امروز، یکشنبه تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

جلسه کانون مدرسان تشکیل شد

روز یکشنبه در ساختمان فاطمی/

جلسه کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

روز گذشته در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده هفت نفر از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

اولین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی در سال جدید، بعد ازظهر یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد.

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

صبح امروز در ساختمان صبا/

هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل جلسه داد

سومین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان رسیدگی شد.

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

بعد از ظهر امروز در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، بعد از ظهر امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت رسیدگی شد.

تبلیغات