1400/1/28 : شنبه

کانون نوازندگان سنتی


جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

صبح امروز در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی ، صبح امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

تبلیغات