1400/7/26 : دوشنبه

محمدرضا شجریان


یاد و خاطره محمدرضا #شجریان استاد آواز ایران و ریاست سابق شورای عالی خانه موسیقی گرامی باد #محمدرضاشجریان ۱ مهر ۱۳۱۹ - ۱۷مهر ۱۳۹۹ *عکس: آخرین حضور استاد شجریان در جلسه شورایعالی خانه موسیقی - بهمن ۱۳۹۴

تبلیغات